Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHEARS INTERNATIONAL B.V.

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Shears International B.V., verder te noemen “Shears”, gevestigd te (6211GB) Maastricht aan de Stokstraat 21, kvknr. 11030101


Artikel 1. Algemeen en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Shears gesloten overeenkomsten.
1.2 Shears erkent geen algemene voorwaarden van de klant.
1.3 Shears is een groothandelsonderneming en/of producent van de door haar geleverde goederen.
1.4 De gebruiker van de algemene voorwaarden zal als “klant” worden aangeduid. Door het aangaan van een overeenkomst met Shears verklaart de klant zulks te doen in of mede in de uitoefening van een door de klant gedreven onderneming.
1.5 Deze voorwaarden zijn integraal geplaatst en te downloaden op de website www.shears.nl.
1.6 Een met Shears gesloten overeenkomst wordt ook wel aangeduid als “bestelling”.
1.7 lndien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt geldt het dichtst aangrenzende beding dat wel geldig is en blijven de overige bepalingen kracht.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden niet voor nabestellingen of latere overeenkomsten.
2.2. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro’s (€) en exclusief omzetbelasting (BTW) en gelden slechts voor de aangegane overeenkomst en niet voor
latere overeenkomsten.
2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod.
2.4 lndien niet binnen 8 dagen, schriftelijk of per e-mail, de juistheid van de inhoud van een bestelling wordt betwist, is de klant hieraan gebonden.
2.5 Shears is niet aan haar aanbieding of prijsstelling gebonden, indien sprake is van een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-, kleur- of programmeerfout in haar aanbieding, magazines, mailings of op de website.

Artikel 3. Levering

3.1 lndien op voorraad, worden bestellingen binnen 2 werkdagen verzonden.
3.2 lngeval de overeenkomst tot stand komt via de webshop of anderszins op afstand, vindt levering eerst plaats nadat de betaling door Shears is ontvangen.
3.3 Levering vindt plaats op het bij Shears bekende afleveradres van de klant en aan de natuurlijke persoon die aldaar werkzaam is. Deze persoon wordt geacht gevolmachtigd te zijn de bestelling in ontvangst te nemen en dient voor ontvangst van de producten te tekenen.
3.4 Shears is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet tijdig doorgeven van een correct en volledig (aflever)adres.
3.5 Het rapport van de vervoerder terzake de aflevering of de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van (het aanbod tot) levering.
3.6 lndien het bestelde product niet meer te leveren is, of niet binnen de levertermijn te leveren is, stelt Shears de klant daarvan in kennis en wordt de
overeenkomst zonder nadere bevestiging geacht te zijn ontbonden, zonder dat de klant aanspraak op schadevergoeding kan maken.
3.7Wanneer de bestelling zonder opgaaf van redenen van de zijde van Shears niet binnen vier dagen na ontvangst van de verzendbevestiging is afgeleverd, dient de klant Shears onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

Artikel 4. Ontbinding

4.1 Shears is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:
l) Shears de woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen, danwel indien Shears gegronde twijfel heeft over de juistheid van de via internet verzonden (betaal)gegevens, danwel indien; ll) na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden, die goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of;
lll) bij het sluiten van de overeenkomst zekerheidstelling is verzocht, die uitblijft of onvoldoende is alsmede;
lV) in geval van faillissement of surceance van betaling danwel een aanvraag daartoe van de klant, liquidatie van de onderneming van de klant of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke over- dracht of van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaronder op grond van de wet en jurisprudentie valt, alle omstandigheden, waarop Shears geen invloed heeft en die de levering van zaken
belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Shears de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 lndien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Shears niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.4 lndien Shears bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6. Garantie

6.1 Shears biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant/producent van deze zaken.
6.2 Shears is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Garantie geldt niet:
l) zolang de klant jegens Shears in gebreke is;
ll) als de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
lll) als de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Shears en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
lV) als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.4 Een beroep op deze garantie is enkel geldig onder overlegging van het garantiebewijs en factuur.

Artikel 7. Gebreken en klachten

7.1 lngeval van gebreken, klachten, ondeugdelijke of incomplete levering van zaken, is de klant gehouden de klacht c.q. gebrek binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Shears mede te delen op straffe van verval van het recht van de klant op reclamatie. Klachten, die later dan 14 dagen na aflevering worden gemeld, worden door Shears niet in behandeling genomen. Verder geldt het gestelde in de afzonderlijke garantiebepalingen per product.
7.2 Shears beoordeelt de klacht en bericht de klant binnen 3 dagen.
7.3 lndien klachten van de klant door Shears gegrond worden bevonden, zal Shears naar keuze van de klant ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen, oftewel de koopprijs van de zaken terugbetalen, een en ander uiterlijk 30 dagen na retourzending en ontvangst door Shears van de zaken, waaraan het gebrek of klacht kleeft.
7.4 Retourzending van zaken dient te geschieden in de originele verzendingsverpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
7.5 lndien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de klant.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Shears is altijd beperkt tot het bedrag van de factuur terzake van de zaken, waaraan het gebrek of omstandigheid leidende tot aansprakelijkheid kleeft.
8.2 Shears is niet aansprakelijk voor aanvullende, indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloos- heid van (niet-)leidinggevend personeel.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een overschrijving per bank of giro of contant voldaan te zijn vóór van aflevering van de producten.
9.2 ln ieder geval dienen alle facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de klant van rechtswege in verzuim is en vanaf welk moment een rente verschuldigd van 1 % per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt en waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 ln geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe zijn alle openstaande facturen van Shears, alsook overige verplichtingen van de klant jegens Shears onmiddellijk opeisbaar.
9.4 lndien Shears haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot het bedrag waartoe het Rapport Voorwerk ll in voorkomend geval aanspraak geeft, behoudens en voorzover Shears meer buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt en zulks kan aantonen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van alle door Shears geleverde zaken blijft bij Shears zolang de klant de factu(u)r(en) terzake de levering van deze zaken niet heeft voldaan.
10.2 De door Shears geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De klant geeft Shears toestemming om, in alle gevallen waarin Shears haar eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te (laten) betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 lngeval van beslaglegging op of executie van de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de klant verplicht Shears daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy

11.1 Shears respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en webshop en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Shears niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een ander wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 lnformatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Shears kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Shears worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites en dienstverlening zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken.
11.3 De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.
11.4 Shears is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer Shears daartoe op grond van de wet of op last van het openbaar gezag gehouden is, danwel wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, om in contact te komen met, of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Shears, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.
11.5 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Shears geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Shears is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Voor alle geschillen over met Shears gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting de rechtbank te Maastricht bevoegd.
12.3 De klant wordt uitgenodigd voor vragen en/of klachten contact op te nemen via het contactformulier op de website van Shears.

nl_NL